Six students from Pamantasan ng Lungsod ng Muntinlupa received the Lingap Adhikain Scholarship Grant beginning Academic Year 2017 – 2018.